La Salsa redux

Vinaganda đã làm mới một trong những thiết kế đã lỗi thời của một khách hàng cũ: Nhà hàng La Salsa nổi tiếng tại Hà Nội. Việc làm mới bao gồm thiết kế thương hiệu mới và một bố cục thích ứng.

Vinaganda đã làm mới một trong những thiết kế đã lỗi thời của một khách hàng cũ: Nhà hàng La Salsa nổi tiếng tại Hà Nội. Việc làm mới bao gồm thiết kế thương hiệu mới và một bố cục thích ứng.

    Project Taks
  • Graphic design
  • Web development
Visit the website