Thiết kế trang Web mẫu

This is our basic contract template for web design.

Phần 1: Các điều khoản của Hợp đồng

1.1 GIỚI THIỆU

Hợp đồng này liên quan tới việc thiết kế trang Web của Khách hàng, sau đây gọi tắt là “Sản phẩm”. Xét thấy, Bên tư vấn là bên thiết kế trang web chuyên nghiệp; Xét thấy, Khách hàng mong muốn Bên tư vấn thiết kế ra một Sản phẩm được mô tả chi tiết dưới đây; và xét thấy, Bên tư vấn mong muốn sáng tạo ra một Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu trên. Vì vậy, sau khi xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản như sau:

1.2 BẢO MẬT

Khách hàng và Bên tư vấn sẽ cùng nhau trao đổi các thông tin bảo mật để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sáng tạo ra Sản phẩm theo đúng thỏa thuận của Hợp đồng này. Những thông tin này sẽ được gửi đến bằng văn bản, được bảo mật và bên nhận thông tin đảm bảo không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Những thông tin bảo mật này sẽ không bao gồm thông tin sau:
đã được bên nhận thông tin biết trước đó; là hoặc trở thành một phần của phần mềm miễn phí, không vi phạm Hợp đồng này; đã được bên thứ ba biết đến; không có nghĩa vụ giữ bí mật với các bên trong Hợp đồng này.

1.3 MÔ TẢ SẢN PHẨM

Chủ sở hữu yêu cầu Bên Thiết kế cung cấp mã thiết kế và giao diện cần thiết cho việc khai thác websie tiếp theo của minh là mywebsite.com, theo phạm vi công việc đã nêu trong phần 2 của hợp đồng này.

1.4 THANH TOÁN

Tổng giá trị của toàn bộ hợp đồng này là: 2,000 USD (Hai nghìn đô la Mỹ) chưa bao gồm thuế GTGT
Khách hàng sẽ thanh toán cho Tư vấn 50% tổng giá trị hợp đồng để đặt cọc làm cơ sở thực hiện dự án
Số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau khi Bên A bàn giao sản phẩm cho Bên B

1.5 NGÀY HOÀN THÀNH

Bên thiết kế sẽ hoàn thành công việc không muộn hơn 45 ngày kể từ ngày nhận được tiền đặt cọc.
Bên tư vấn cam kết bàn giao thiết kế mẫu theo đúng ngày đã thỏa thuận trong Bản đề xuất. Bên tư vấn sẽ nỗ lực hết sức để bàn giao đúng thời hạn. Khách hàng cũng cần nhận thức được rằng bất kể sự chậm trễ nào của Khách hàng trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của Bên tư vấn cũng có thể dẫn tới việc chậm bàn giao sản phẩm. Việc chậm trễ từ phía Khách hàng cũng có thể dẫn tới sự chậm trễ đáng kể trong việc hoàn thành Sản phẩm.

1.6 CÁC KHOẢN CHI PHÍ VÀ DỊCH VỤ KHÁC

Các thay đổi trong việc nhập dữ liệu khách hàng hoặc hướng dẫn hoặc các thay đổi lớn khác sẽ được tính phí như phần việc phát sinh. Bất cứ sản phẩm nào do Khách hàng mong muốn Bên tư vấn tạo ra, không được liệt kê chi tiết trong PHẦN MÔ TẢ SẢN PHẨM của Hợp đồng này, hay trong bản Đề xuất kèm theo sẽ được coi là phần dịch vụ phát sinh ngoài. Phàn việc phát sinh này sẽ được quy định trong một Thỏa thuận khác và phần thanh toán cũng sẽ tách biệt với phần thanh toán quy định trong Hợp đồng này. Những Sản phẩm mới theo yêu cầu của Khách hàng và do Bên thiết kế thực hiện sau khi bản Đề xuất/Dự toán được phê duyệt sẽ được coi là phần chỉnh sửa. Nếu các yêu cầu thay đổi, trong phạm vi nào đó, làm sửa đổi đáng kể các đặc tả của Sản phẩm đã được quy định trong bản Dự toán ban đầu thì Bên thiết kế sẽ đệ trình một bản ghi nhớ sửa đổi đề xuất lên cho Khách hàng. Hai bên sẽ thống nhất lại mức phí sửa đổi phát sinh thêm trước khi tiến hành công việc sửa đổi.

1.7 CHI PHÍ

Khách hàng cam kết sẽ hoàn trả Bên tư vấn bất cứ khoản chi phí nào cần thiết trong quá trình hoàn thành Sản phẩm: (ví dụ: Phông chữ, Messengers, Bản in thử, Nghiên cứu, Vận chuyển, Phần mềm, Hình ảnh, Chụp ảnh dữ liệu, Du lịch, Tư vấn điện thoại). Các chi phí bổ sung phải có sự đồng ý của cả hai bên trước khi thực hiện.

1.8 PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Bên tư vấn có toàn quyền phân công công việc cho những bên thiết kế khác hoặc các nhà thầu phụ khác để đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành Sản phẩm.

1.9 ĐẶC QUYỀN

Mọi quyền lợi không liệt kê dưới đây đều thuộc về Bên tư vấn, bao gồm nhưng không hạn chế tất cả các quyền về phác thảo, sắp xếp hoặc các tài liệu sơ bộ khác.

1.10 BẢN QUYỀN VÀ PHÁT HÀNH

Khách hàng cam kết đảm bảo Bên tư vấn không phải chịu bất kỳ yêu cầu đòi bồi thường hay chi phí nào, bao gồm phí thuê luật sư, nếu những tài liệu trong Sản phẩm, theo đúng yêu cầu của Khách hàng, đã vi phạm bản quyền tác giả hoặc chưa từng được phép phát hành trước đó.

1.11 XUẤT BẢN

Khách hàng có thể công bố thông tin liên quan tới Sản phẩm và sẽ nhận được hỗ trợ từ Bên tư vấn trong những công bố này. Khách hàng không được sử dụng tên của Bên tư vấn trong bất cứ quảng cáo nào mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên tư vấn. Bên tư vấn sẽ không sử dụng tên của Khách hàng trong bất cứ quảng cáo nào mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Khách hàng.

1.12 THANH TOÁN

Mọi giao dịch thanh toán, Bên Thiết kế phải cung cấp hóa đơn tài chính (hóa đơn đỏ) cho Khách hàng trước bất kỳ một giao dịch thanh toán nào.

1.13 CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hai bên có thể chấm dứt Hợp đồng này với thông báo bằng văn bản trước 30 ngày cho bên kia. Trong trường hợp việc thực hiện Sản phẩm bị trì hoãn hoặc chấm dứt theo yêu cầu của Khách hàng, Bên tư vấn có quyền yêu cầu thanh toán công việc theo tỷ lệ tính đến ngày nhận được yêu cầu chấm dứt, trong khi đó vẫn được nhận đầy đủ mọi quyền lợi theo như Hợp đồng này. Các khoản thanh toán phát sinh đến hạn sẽ phải được thanh toán cho Bên tư vấn trong vòng 30 ngày kể từ ngày Khách hàng gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu chấm dứt công việc. Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng.
Khách hàng sẽ phải thanh toán bất cứ khoản chi phí nào mà Bên tư vấn đã phải chịu và Bên tư vấn có toàn quyền với Sản phẩm. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản phí hợp pháp cần thiết trong trường hợp không thanh toán.
Khách hàng và Bên tư vấn là các bên độc lập và không bên nào trong Bản hợp đồng này cấu thành nên bên sử dụng lao động, đối tác hoặc liên doanh với bên kia. Cả hai bên không được quyền thay mặt bên kia tạo ra bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào, bất kể là bằng văn bản hoặc hàm ý đi chăng nữa.
Hợp đồng này được thực hiện và tuân thủ theo mọi quy định của Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.

Phần 2 Vi công việc

2.1 Các yêu cầu lập trang web

Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm thực hiện việc lập trang web ban đầu. mywebsite.com phải đảm bảo cung cấp các dịch vụ tối thiểu sau đây (xem phần mô tả sơ đồ trang web)

Xác định cấu trúc của một trang web thực tế với những đặc điểm sau:Phần 3 Đồng ký

Đại diện Khách hàng: